Doç.Dr. M.Mahir ATASOY

Doç.Dr. M.Mahir ATASOY
 • Görev Aldığı Birim
  Girişimsel Radyoloji
 • Doğum Yeri /Yıl
  Kars/1978
 • Mezuniyet
  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/2001
 • Uzmanlık
  Maltepe Üniveristesi Tıp Fakültesi/2006
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Ameliyatsız Varis Vedavisi, Ameliyatsız Tiroid Nodülü Tedavisi, Ameliyatsız Fibroadenom Tedavisi, Ameliyatsız Kanser Tedavisi (RF Ablasyon, Kemoembolizasyon-TAKE), Görüntüleme Eşliğinde yapılan Biyopsiler Meme Kanseri Erken Teşhisi (Mamografi/ Meme Ultrasonu/ Meme MR ve Meme Biyopsileri), Akciğer Kanseri Erken Teşhisi (Düşük Dozlu Akciğer Kanseri Tarama BT si)
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta

Akademik Ünvan :

Yardımcı Doçent Doktor

Eğitim :

 • Anadolu Üniversitesi,Açıköğretim Fakültesi,İşletme,2005-2010
 • Maltepe Üniverstesi,Tıp Fakültesi,Radyodiagnostik,Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık,2002-2006
 • İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,1995-2001

Yabancı Dil :

İngilizce

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
 • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe -CIRSE
 • European Radiology Association & Congress (ECR)

Tıbbi İlgi Alanları :

Ameliyatsız Varis Vedavisi, Ameliyatsız Tiroid Nodülü Tedavisi, Ameliyatsız Fibroadenom Tedavisi, Ameliyatsız Kanser Tedavisi (RF Ablasyon, Kemoembolizasyon-TAKE), Görüntüleme Eşliğinde yapılan Biyopsiler Meme Kanseri Erken Teşhisi (Mamografi/ Meme Ultrasonu/ Meme MR ve Meme Biyopsileri), Akciğer Kanseri Erken Teşhisi (Düşük Dozlu Akciğer Kanseri Tarama BT si)

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7. Yayınlar *

* Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makalelerin ayrımı Üniversiteler Arası Kurul’un başvuru özgeçmiş örneğinde ayrıca belirtilmediği için makale yazım dilinin Türkçe veya İngilizce olma esasına göre yapılmıştır. Institute for Scientific Information (ISI) tarafından indekslenen dergiler altı çizili olarak belirtilmiştir.

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Cubuk R, Tasalı N, Arslan G, Atasoy MM. “Arterial Compression in a Young Adult due to the Presence of a Cervical Rib: CT and CT Angiographic Findings”. The Eurasian Journal of Medicine 2010; 42: 46 DOI:10.5152/eajm.2010.15

2. Deveci U, Manukyan MN, Kebudi A, Gökçe K, Midi A, Atasoy MM. Primary Neuroendocrine Carcinoma of the Breast . Journal of Surgical Arts 2010 Cilt 3 Sayı 2 22-27

3. Aksoy T, Karaca P, Atasoy MM, Sahin S. “Isolated third nerve palsy after cardiac surgery”. J Cardiothoracic Vascular Anesthesia 2007;21: 110–112.

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

1. Deveci U, Manukyan MN, Kebudi A, Oltulu M, Kagan G, Simsek S, Atasoy MM. Laparoscopic Giant Umblical Hernia Repair with Laparascopic Cholecystectomy in Morbid Obese Patient. Hernia 2010(suppl 1): P-141 S55-S100

 

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Es MU, Filizcan U, Onar LÇ, Erden B, YılmazerMS, Atasoy MM, Çubuk R, Dağdeviren B, Arbatlı H. “Koroner Anjiografi ile Eş Zamanlı İntraarteryel Bilgisayarlı Tomografi ile Aort Anevrizması ve Periferik Arter Hastalıklarının Görüntülenmesi ”, Maltepe Tıp Dergisi, 3(1), 5-9 (Mart 2011).

2. Manukyan MN, Deveci U, Kebudi A, Kapaklı SM, Çubuk R, Atasoy MM . Non-spesifik Karın Ağrısı Bulunan Hastalarda Kolonoskopik İncelemenin Yeri. Ulusal Cerrahi Dergisi 2010;26(4):196-198

3. Çubuk R, Tasali N, Canbora B, Atasoy MM, Sinanoğlu O, Güney S, “Kalisiyel divertikül olgusu ve radyolojik bulgular”, Maltepe Tıp Dergisi, 1(2), 57-59 (Aralık 2009).

4. Çubuk R, Tasalı N, Midi A, Bayrak ET, Arslan G, Orki A, Atasoy MM, Çelik L, Güney S, “Akciğer Lezyonlarında Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Transtorasik Aspirasyon Biyopsi Sonuçları; İşlem, Komplikasyonlar Ve Tanı Değeri”, Maltepe Tıp Dergisi, 1(1), 32-37 (Eylül 2009)

5. Çubuk R, Tasalı N, Midi A, Arslan G, Bayrak ET, Manukyan M, Atasoy MM, Çelik L, Güney S, “Radyolojik olarak BI-RADS kategori 3-5 olarak değerlendirilen meme lezyonlarının histopatolojik değerlendirmesinde ultrason rehberliğinde yapılan tru-cut iğne biyopsinin etkinliği: üç yıllık deneyimimiz”, Maltepe Tıp Dergisi, 1(2), 23-27 (Aralık 2009)

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Tasalı N, Atasoy MM, Çubuk R, Çivi Ö, Güney Ş, “GİST tümörlerinde tedaviye yanıtın değerlendirmesinde PET BT nin değeri ”, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, , P-020,  7-12 kasım 2010

2. Akyıldız M, Ertürk E, Onar L, Aksoy T, Atasoy MM, Çubuk R, Arslan G, Arbatlı H. Abdominal Aort Anevrizmalarında Endovasküler Tedavi sonrası Kısa ve Orta Dönemde Doppler Ultrasonografi ile Takibi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi P-040, Ekim 2010

3. Manukyan MN, Deveci U, Kebudi A, Gökçe K, Çubuk R, Atasoy MM, Bayamiçli OU, “Endoskopik retrograd kolanjio pankreatikografi sonrası laparoskopik kolesistektomi”, 17 Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, P-198, 26-29 Mayıs 2010

4. Ilıca A T, Güvenç İ, Atasoy MM, Gamsızkan M, Demiriz M. Aksiller yerleşimli nodüler  fasitis: Ultrasonografi bulguları, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi (Bildiri Özet Kitabı 2009;P0683, s495)

5. Ilıca A T, Güvenç İ, Atasoy MM, Çoban H. Bilgisayarlı tomografide ekstraüriner alana ait gibi görülen mesane psödodivertikülü içerisindeki taş olgusu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi ( Bildiri Özet Kitabı 2009;P0395, s360)

6. Ilıca A T, Güvenç İ, Atasoy MM. Ultrasonografide taşı taklit eden asemptomatik böbrek içi saçma olgusu: görüntüleme bulguları 30. Ulusal Radyoloji Kongresi (Bildiri Özet Kitabı 2009;P0396, s361)

7. Çubuk R, Tasalı N, Bayrak ET, Atasoy MM, Arslan G, Güney Ş, “Vasküler loop olgusu: MR bulguları”, 3.Türk Manyetik Rezonans Derneği Kongresi, Ankara, P-045, Sayfa:71, 22-24 Mayıs 2008.

8. Ekici S, Atasoy MM, Çubuk R, Bayrak ET, Arslan G, Arman A, Güney Ş, “Retrograd ejakulasyona neden olan ektopik üreterosel ve tanısında manyetik rezonans görüntülemenin yeri”, 3.Türk Manyetik Rezonans Derneği Kongresi, Ankara, P-009, Sayfa:48, 22-24 Mayıs 2008.

9. Atasoy MM, Arslan G, Çubuk R, Güney Ş, Bayrak ET, “Karotid Cisim Paraganglioması”, 3.Türk Manyetik Rezonans Derneği Kongresi, Ankara, P-052, Sayfa:77, 22-24 Mayıs 2008.

10. Çubuk R, Tasalı N, Bayrak E, Arslan G, Atasoy MM, “Parsiyel korpus kallozum agenezisi ve Dandy-Walker varyant birlikteliği: MRG bulguları”, TURKRAD 2008 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Cilt 14, P-596, Sayfa:418, 1-5 Ekim 2008.

11. Çubuk R, Tasalı N, Bayrak E, Arslan G. ve Atasoy MM. Gestasyonel olguda kortikal psödolaminar nekrozis ve MRG bulguları, TURKRAD 2008 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Cilt 14, p-597, 418-419, Antalya, (2008)

12. Aydıner Ö, Çelik L, Güney Ş, Atasoy MM, Erdemir A, Ünalmışer S, Kalaycı C. Safra Yollarına Açılan Kist Hidatik . 25. Ulusal Radyoloji Kongresi(2004 Poster)

7.6 Diğer Yayınlar

Çeviri Kitap Bölüm yazarlığı:

Fred A. Mettler, Jr. ‘un “Essentials of Radiology” adlı eserinin çevrisi

“Radyolojinin Esasları” içinde  “ Ürogenital Sistem ve Retroperitoneal Bölge (Bölüm 7)” Sayfa:213-251 Atasoy MM

2008 İstanbul Medikal Yayıncılık ISBN: 9944211185

 

Eğitim ve Kurslar:

1. “II. Çok Kesitli BT Kursu”(Hacettepe Üniversitesi) Ankara 02-03 Mayıs 2008

2. “Radyoloji Yönetim Okulu Programı”(Siemens Akademi) İstanbul – 2008

3. “Breast Health Workshop for Radiologists and Medical Practitioners”. (Center of Panagia Philantropini- Prof. Philip Kivitz, Andre Van Sten MD)26-29 Temmuz 2007 Ormylia,Greece.

4. Lâszlô Tabâr Teaching Course in Mammography (Finding Breast Cancer in Early Stages)  İstanbul 8-11 Kasım 2006

5. “Breast Care Workshop for Radiologists”.(Center of Panagia Philantropini- Prof. Philip Kivitz, Dr. Timothy Empkie MD, MPH) 16-19 Haziran 2006 Ormylia,Greece.

6. “Breast Care Workshop for Nurses”. ”.(Center of Panagia Philantropini- Prof. Philip Kivitz, Dr. Timothy Empkie MD, MPH) 15-17 Haziran 2006 Ormylia,Greece.

  8.Projeler

  9.İdari Görevler

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

Türk Radyoloji Derneği

Türk Manyetik Rezonans Derneği

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği

Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe -CIRSE

European Radiology Association & Congress (ECR)

11.Ödüller

12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı

   Teorik Uygulama 

2009-2010 1-2 Dönem V- Radyoloji Stajı* 2x4 1x4 8x4

          

* Radyoloji stajı yılda 4 kez yapılmaktadır.