DUYURU

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! Gururla... // Çocuk ve Ergen Psikiyatristimiz Sn. Sebla Gökçe profesör kadromuza katıldı. // Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizde tüm muayenelerimiz ücretsizdir. // Medikal Estetik Birimimiz hizmet vermeye başlamıştır.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ HASTALAR İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, “hastane” olarak, hastane ile ilişkili “hastalarımıza” ait her türlü kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Hastalarımız, refakatçilerimiz, ziyaretçilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi, “hasta” mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu madde 3 kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla (Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri) “hastane”, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri,

Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. Maddesindeki ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Hastanemiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

Sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Hastane’nin sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. Kişisel veriler, verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz;

Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, hastanemize özgü hasta numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; hastanemizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz; otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz; tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitemiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verileriniz Hastanemiz tarafından işlenecektir. Ayrıca, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri online hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, hastanenin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde işlem yapmanız halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlar ve amaçları dahilinde işlenecektir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, hastanemiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz,

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme; - Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme - Hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi - Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi
 • Araştırma yapılması
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma
 • Kimliğinizi doğrulama
 • Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme
 • Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Ayrıca, hastane çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklar kapsamında, çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ile iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile işverenin yönetim hakkı gereğince tarafımızdan veya iş birliği yaptığımız veya yetkilendirdiğimiz gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir. Diğer sağlık kurumlarındaki tetkik, tedavi gibi süreçlere ilişkin olarak hastanemize teslim etmiş olduğunuz tetkik sonucu, rapor, röntgen gibi sağlık verileriniz, taburcu olduğunuzda teslim almadığınız takdirde üç ay içerisinde imha edilecektir. 

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR 

Kişisel verileriniz, Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Sağlık Kuruluşları
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Aile Hekimliği Merkezleri
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), banka ve finans kuruluşları
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri
 • Nüfus Genel Müdürlüğü - Türkiye Eczacılar Birliği - Mahkemeler
 • Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nin sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır.

4- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ 

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVK Kanunu madde 11 uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Hastanemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Hastanemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Hastanemize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.maltepehastanesi.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘Feyzullah Cad. No:39 Maltepe/İstanbul’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.